Her ses de nye sangere i kirkens spirekor der medvirker ved høstgudstjenesten i Jerslev Kirke

Med fantastisk vejr både den 29. april i Hellum og Mylund og den 6. maj i Jerslev fik vi 30 unge mennesker konfirmeret – tillykke til dem alle!

 

Foto: Kurt Bering

Foto: Kurt Bering

Foto: Kurt Bering

2. Påskedag 2. april Hellum Kirke kl. 10.30 Knud Erik Lægsgaard

 

Salme 241, Tag det sorte kors fra graven

Salme 218, Krist stod op af døde

Salme 238, Det er så sandt

Salme 538 At sige verden ret farvel

Salme 245, Opstandne Herre, du vil gå

 

 

Knud Erik Lægsgaard varetager traditionen tro gudstjenesten 2. påskedag og der er påskeæg efter gudstjenesten.

Lyt til dagens salmer her…

Læs dagens tekster og evangelium her…

Skærtorsdag 29. marts Hellum Kirke kl. 19.00

Vi mindes Jesu sidste måltid med sine disciple og deler efter gudstjenesten et lille måltid med hinanden.

Salme 785, Tunge mørke natte skyer

Salme 466, Vor Herres Jesu mindefest

Salme 178, Han står på randen af sin grav

Salme 541, Vær du mig nær

Lyt til dagens salmer her…

Læs dagens tekster og evangelium her 

 

Langfredag 30. marts  Mylund kirke kl. 10.30


Gudstjenesten vil i ord og musik fortælle om den store sørgedag i kirkeåret. Karin Bienz medvirker på tværfløjte.

Salme 209, Et kors det var det hårde, trange leje

Salme 197, Min Gud, min Gud

Salme 188, Så bøjed den dødsdømte nakken

Salme 192, Hil dig Frelser

Salme 216, Der venter bag Langfredags nat

Lyt til dagens salmer her…

Læs dagens tekster og evangelium her…

 

 

Påskesøndag  1. april Jerslev kirke kl. 10.30

Festgudstjeneste, hvor Jesu opstandelse fejres. Kirkens voksenkor medvirker, og der er kaffe efter gudstjenesten.

Salme 230, Påskemorgen slukker sorgen

Salme 448 Fyldt af glæde

Salme 192, Hil dig Frelser og Forsoner

Salme 218, Krist stod op af døde

Salme 234, Som forårssolen morgenrød

Lyt til dagens salmer her…

Læs dagens tekster og evangelium her… 

Kom og vær med til at fejre fastelavnsgudstjeneste i Jerslev Kirke, hvor kirkens B&U kor medvirker samt børn fra indskolingsklasserne.  Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest i forsamlingshuset.

salme 260, Du, satte dig selv

salme 557, Her vil ties, her vil bies

salme 13, Måne og sol

salme 901, Tak Gud


  

Dagens Evangelium:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« Matt 3,13-17

 

Kyndelmisse

I Mylund Kirke fejres der Kyndelmisse med en stemningsfuld gudstjeneste søndag, den 28. januar kl. 18.00. Tjenesten bliver fejret med levende lys, musik, sang, læsninger og refleksion. Messen er en fejring af det lys, som blev tændt i os alle i julen, da Jesus blev født. Dette lys bringer vi nu ud i verden.  Alle kirkens kor deltager, og de akkompag-neres af Mikael Sørensen på guitar, Dagmar Hansen på kontrabas, Viggo Frank på blokfløjte, Karin Bienz på tværfløjte og John Vinther på div. instrumenter.
Kirkens B&U-kor vil tænde lys i kirkens lysglober og i kirkebænkene og Tenna Lyng Svensson vil sørge for flot farvet lys i kirken. Efter gudstjenesten serveres der pandekager i våbenhuset til alle fremmødte.

Salme 785, Tunge mørke natteskyer

Salme 31, Til himlene rækker

Salme 50, Under dine vingers skygge

Salme 787, Du, som har tændt

 Gud, hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.
Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.
Siger jeg: “Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig”,
så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset…
Af Davids Salme 139

Kirkens årlige julekoncert med Børne-  ungdoms- og voksenkoret blev afholdt 2. søndag i advent på en dag, hvor sneen havde lagt et smukt hvidt tæppe over Vendssyssel. Et fint og veltilrettelagt program og lidt for en hver smag. Koncerten blev indledt solosangere bakket op af kirkens voksenkor og et hold musikere samlet af kirkens organist. Der var mange nye sange på programmet i år, som afspejlede det forgangne kirkeår. Blandt andet fejringen af 500 året for Luther. Kirkens mænd i voksenkoret optrådte i munkedragter og sang munkesang. Børnekoret sang Sigurds Barrets sang “På en dør i Wittenberg” der handlede om hans 95 teser. Som noget nyt havde korene fundet Betlehemsstjernen frem og Emma fra børnekoret var udvalgt til at være stjenebærer og ledte en procession ud af kirken.  Viggo Pedersen og Karin Bienz præsenterede en fransk julesang spillet på tvær og blokfløjte arrangeret af Iver Kleive. I år blev kirkens band udvidet med kontrabas som klang smukt i kirkerummet. Til at skabe en smuk stemning i kirken havde Tenna Lyng Svensson lavet smukt farvet lys.

23. søndag efter trinitatis

Salme 778: Fred hviler over land og by

Salme 68: Se, hvilket menenske

Salme 370: Menneske, din egen magt

Salme 80: Tak og ære være

Salme 786: Nu går solen sin vej

 

Tekstrække: FØRSTE RÆKKE

Denne hellige lektie skriver profeten Amos:
Hør dette, I, som knuser den fattige
og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet.
I siger: »Hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbatten, så vi kan åbne kornsalget; vi vil gøre efaen lille og sekelen stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler; vi vil sælge affaldskorn.«
Herren sværger ved Jakobs stolthed:
»Aldrig glemmer jeg nogen af deres gerninger!« Am 8,4-7

Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem; for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder ære, ære. Rom 13,1-7

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: »Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener: Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt!« De rakte ham en denar. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?«. »Kejserens,« svarede de. Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Matt 22,15-22

17. søndag efter trinitatis

Salme 747, Lysets engel går med glans

Salme 392, Himlene, Herre

Læsning + Trosbekendelsen siges

Salme 289, Nu bede vi den Helligånd

Salme 287, Kraften fra det høje

Salme 73, Nu står der skum

Tekstrække: FØRSTE RÆKKE

Salmisten skriver: Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres; deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen, den går som en brudgom ud af sit kammer, den gennemløber sin bane glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden, intet er skjult for dens glød. Sl 19,2-7

* Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Ef 4,1-6

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: »Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?« Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.« Luk 14,1-11

Tidligere biskop Søren Lodberg Hvas holder foredrag om ”jysk sind og humor”.  Arrangør: Menighedsrådet, Centerrådet ved Rosengården, Jerslev Borgerforening, Jerslev Forsamlingshus og Grundtvigsk Forum.

12. søndag efter trinitatis

Denne søndag fejres med en festlig gudstjeneste, hvor vi byder alle de nye konfirmander velkommen i kirken.

Salme 749, I østen stiger solen op

Salme 392, Himlene, Herre, fortælle din ære

Salme 260, Du satte dig selv

Salme 331, Uberørt af byens travlhed

Salme 901, Tak Gud (findes på bagsiden af bogomslaget i kirkens salmebøger)

Melodierne til salmerne kan høres her på www.dendanskesalmebogonline.dk

Tekstrække: FØRSTE RÆKKE

Salmisten skriver: Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære, for din godheds og troskabs skyld. Hvorfor spørger folkene: »Hvor er deres Gud?« når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil? Deres gudebilleder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se, nok har de ører, men de kan ikke høre, nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har hænder, dem kan de ikke føle med, de har fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem. Israel, stol på Herren! Han er deres hjælp og skjold. Sl 115,1-9

* Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende. Men når dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver, havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses’ ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, der dog forsvandt, hvor meget mere vil så ikke Åndens tjeneste have sin herlighed. Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på herlighed. 2 Kor 3,4-9

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale.« Mark 7,31-37